สิทธิได้รับบริการด้านการศึกษาในผู้สูงอายุ

การศึกษา เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนขวนขวาย แม้หลายคนจะไม่ชอบศึกษาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ย่อมที่จะอยากศึกษาในอีกสิ่งหนึ่งซึ่งตามความชอบของตนเอง ผู้สูงอายุก็เช่นกัน ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุมิได้กำหนดรายละเอียดการจัดบริการการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุไว้ แต่รายละเอียดต่างๆสามารถพิจารณาได้จากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งได้กำหนดหลักการในการศึกษาให้ผู้สูงอายุสามารถศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้หลายทาง ที่สำคัญได้แก่ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การทำงาน จากบุคคลและจากสถานที่ต่างๆได้ตลอดเวลา การเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่จัดการศึกษา การถ่ายทอดความรู้

Continue reading

เมนูแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุนั้น มีความละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจค่อนข้างมาก เพราะนอกจากจะต้องคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารที่ควรได้รับแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางสรีระต่อช่วงวัยอีกด้วย โภชนาการของอาหารในแต่ละหมู่ที่ผู้สูงอายุควรได้รับเป็นดังนี้ โปรตีน ควรบริโภคเนื้อสัตว์วันละไม่เกิน 180 – 210 กรัม โดยแหล่งโปรตีนที่ผู้สูงอายุควรรับประทาน ได้แก่ เนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาและไก่ที่เลาะหนังออก นม ถั่วต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว

Continue reading